درباره ما

این سامانه به همت اداره کل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان تهیه شده است .در تدوین قوانین این مجموعه آقای مهندس علی قارونی و در ایجاد بستر نرم افزار آقای مهندس رحمان انتشاری نقش موثر داشته اند. این سامانه به صورت رایگان و در جهت دسترسی آسان شهرداران و اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها تهیه شده و به مردم گرانقدر استان زر خیز خوزستان تقدیم می گردد.