دسته‌ها
مالی

آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یک اصلاحی (اصلاحی 12ˏ08ˏ1362)- معاملات از نظر مبلغ در این آئیننامه به سه نوع تقسیم میشود:

‌نوع اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

‌نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

‌نوع سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره 1 – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2 – مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری تهران است.

ماده 2 – در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید بفروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا ‌کار یا خدمت مورد نیاز در صورتیکه بهای مورد معامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور ببالا تا یکصد هزار ریال را با مسئولیت ‌خود و با جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و مشخصات کامل طرف معامله و گواهی اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء‌ کند.

تبصره – در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان ‌حسب مورد انجام خواهد شد. ‌

ماده 3 – در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (‌مگر در مواردیکه عمده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی بعمل آورد باین ‌ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آنرا بطور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا ‌انجام‌دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آنرا با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء نماید مأمور‌ خرید باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او بعمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.

تبصره 1 – در مواردیکه فروشنده یا انجام‌دهنده کار یا خدمت کمتر از سه نفر باشد مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء ‌کند.

تبصره 2 – مأمور خرید با توجه بمدتیکه فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر ‌کرده‌اند طوری باید اقدام کند که بعلت انقضاء مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.

ماده 4 – مأمور خرید در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از‌ مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که بنام کمیسیون معاملات نامیده میشود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام ‌خواهد داد. ‌کمیسیون مزبور میتواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده نماید.

تبصره – در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری تهران اعضاء کمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و ‌تصویب شهردار تهران تعیین میگردند.

فصل دوم – مناقصه

ماده 5 – در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص شهردار ‌تهران انجام شود.

آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی)

ماده6 ـ آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باید منتشر گردد.

تبصره 1 – در مواردیکه شهرداری تهران تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از تهران ضرورت دارد میتواند علاوه بر نشر آگهی در‌تهران در شهرهائیکه لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.

تبصره 2 – در مواردیکه شهرداری تهران تشخیص دهد میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ‌ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

تبصره3 ـ اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام ‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

ماده 7 – در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:

1 – نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات.

2 – مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار‌ یا خدمت کلا یا بعضاً تأخیر نماید.

3 – تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

4 – مدت قبول پیشنهادها.

5 – محل تسلیم پیشنهادها.

6 – میزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع که باید بصورت نقد بحساب سپرده شهرداری تهران در بانک تحویل و رسید آن بضمیمه ‌پیشنهاد تسلیم شود.

7 – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.

8 – حداکثر مدتیکه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ ببرنده ضرورت دارد.

9 – روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.

10 – میزان پیش پرداخت در صورتیکه به تشخیص شهرداری تهران پرداخت آن ببرنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.

11 – محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.

12 – محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه ‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

13 – تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری تهران موضوع ماده 10 این آئین‌نامه ‌میباشد.

ماده 8 – شهرداری تهران در صورتیکه ذکر و شروط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با ‌قوانین و مفاد این آئین‌نامه مغایر نباشد میتواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید بطوریکه داوطلبان قبل از تسلیم ‌پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد بهر عنوان ممنوع است.

ماده 9 – در صورتیکه شروط مناقصه که طبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌ است نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر اینکه پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با‌ قید قبول یاامضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. ‌

ماده 10 – شهرداری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادها و انعقاد قراردادها دارای تکالیف و اختیارات زیر میباشد:

1 – شهرداری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتیکه حاضر بانجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در ‌صورتیکه بر اساس تبصره ماده 22 برای انجام معامله باو رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.

2 – شهرداری اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد.

3 – شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر ‌دهد.

4 – شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در اینصورت سپرده‌ها مسترد خواهد شد.

5 – هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

6 – شهرداری مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانوناً بابت معامله بطرف قرارداد تعلق می‌گیرد بهای کارکرد یا کالای‌ تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند. ‌

ماده 11 – شهرداری مکلف برعایت نکات زیر میباشد:

1- مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هائی که در داخل کشور منتشر میشود از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور از ده روز نباید کمتر باشد و ‌در مورد آگهی‌هائی که در خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر میشود از 60 روز (‌شصت روز) نباید کمتر تعیین شود.

2 – در صورتیکه به تشخیص شهرداری نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شروط و مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارک‌ دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را آماده نماید.

3 – میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخت آن در قبال ضمانتنامه بانکی انجام خواهد شد.

4 – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد ولی در صورتیکه ‌میزان سپرده بمأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود شهرداری میتواند میزان سپرده را به مبلغ مناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل ‌دهد.

5 – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا ‌باربری یا خرید ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله میباشد و باید بصورت نقد بحساب سپرده بانکی ‌شهرداری تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور شهرداری باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و بحساب ‌سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.

دعوتنامه (‌مناقصه محدود)

ماده 12 – در هر مورد که شهردار تهران از لحاظ فوریت امر و یا نوع و میزان کار یا خدمت و نحوه تخصص انتشار آگهی مناقصه را ضروری ‌تشخیص ندهد میتواند با رعایت آئین‌نامه‌های موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور از مناقصه محدود استفاده کند.

کمیسیون مناقصه

ماده 13 – کمیسیون مناقصه از پنج نفر بشرح زیر تشکیل میشود:

1 – یکی از معاونان شهرداری بانتخاب شهردار تهران.

2 – مسئول امور مالی شهرداری تهران و در غیاب جانشین او.

3 – مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله و در غیاب جانشین او.

4 – مسئول امور حقوقی شهرداری تهران و در غیاب جانشین او.

5 – یکنفر مأمور فنی بانتخاب شهردار تهران.

ماده 14 – در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میشوند احاله‌ کند هرگاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله با رعایت مفاد ماده 31 این آئین‌نامه عمل خواهد شد. ‌

ماده 15 – در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون مناقصه تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر‌ باشد رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

‌در صورتیکه بنظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده یا بهای پیشنهاد شده در موردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد کمیسیون ‌پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت میتواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام‌ بها شود و نتیجه در کمیسیون مطرح گردد. ‌در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاددهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام میکند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در اینصورت اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر ‌باشد بحداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده ‌در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد کمیسیون میتواند پیشنهاددهنده ‌حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید مناقصه دهد. ‌

تبصره 1 – شهرداری در مواردیکه میسر تشخیص دهد باید قبل از قرائت پیشنهادها بهای عادله مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن و بطور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا روزیکه پیشنهادات واصل قرائت میشود مورد استفاده در‌اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد. ‌

تبصره 2 – در مواردیکه کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 بلامانع‌است.

تبصره 3 – شهرداری تهران در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی مکلف برعایت آئین‌نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه ‌و بودجه کشور میباشد.

ماده 16 – در مواردیکه موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار یا خدمت باشد هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شهرداری‌ پیش‌بینی نشده باشد کمیسیون مناقصه میتواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند. ‌

ماده 17 – تصمیم کمیسیون مناقصه باکثریت آراء معتبر است و در صورتیکه عضو فنی کمیسیون مناقصه در امور فنی در اقلیت باشد موضوع‌ برای اظهار نظر به کمیسیون مقرر در ماده 14 احاله خواهد شد. ‌

تبصره- کمیسون[کمیسیون] مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف هفت روز باستثنای ایام تعطیل نظر خود را اعلام کند و در موارد ‌استثنائی ممکن است این مهلت با جلب نظر شهردار تهران تا ده روز دیگر تمدید شود.

ماده 18 – تصمیم کمیسیون مناقصه پس از موافقت شهرداری تهران و تصویب شورای اسلامی شهر باید به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نیز باید‌ حداکثر ظرف پنج روز باستثنای ایام تعطیل نتیجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس بانعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید.

تبصره – در مواردیکه شورای اسلامی شهر مستند به تبصره الحاقی به بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری و سایر مقررات موضوعه به شهردار تهران‌ تفویض اختیار نموده باشد تحصیل موافقت شورای اسلامی شهر ضرورت ندارد.

ماده 19 – در مواردیکه کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگر‌ اینکه رجوع باو طبق تبصره 1 ماده 20 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

ماده 20 – در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز باستثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن‌ انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم ‌قرار دارد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ میگردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز باستثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین‌ حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود و در اینصورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و ‌یا موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این آئین‌نامه ارجاع خواهد شد. ‌

تبصره 1 – رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از‌ مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع باو ممنوع است. ‌

تبصره 2 – مدت 7 روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتیکه طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد حداکثر تا یکماه تعیین میشود مشروط‌ بر اینکه مدت مذکور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

ماده 21 – در صورتیکه حائز حداقل بها بیش از یکنفر باشد برنده مناقصه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.

ماده 22 – در معاملاتیکه تحویل مورد معامله در مهلت‌های مقرر در ماده 20 میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.

ماده 23 – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

1 – نام متعاملین.

2 – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.

3 – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

4 – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاًً یا کلا تأخیر نماید.

5 – الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتیکه تهیه نمونه لازم باشد. ‌در اینصورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شهرداری نگاهداری شود.

6 – اقرار برنده مناقصه باینکه از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

7 – اختیار شهرداری نسبت بافزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8 – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردیکه انجام کار براساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر میشود ولی ‌بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهای احتساب و پرداخت خواهد شد.

9 – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیکه در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

10 – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرائط مناقصه.

11 – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.

12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه1337.

13 – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

14 – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای طرف‌ قرارداد نباشد.

فصل چهارم – ترتیب و تحویل کالا یا خدمت ‌

ماده 24 – تحویل مورد معامله بشرح زیر باید انجام شود:

‌الف – در مورد معاملاتیکه بهای آن تا ده هزار ریال است توسط انباردار یا تحویل گیرنده کار یا خدمت حسب مورد.

ب – در مورد معاملاتیکه بهای آن از ده هزار ریال بیشتر است و از یکصد هزار ریال تجاوز نمیکند بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده‌ کار و نماینده قسمت تقاضاکننده.

ج – در مورد معاملات متوسط و عمده بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل‌گیرنده کار یا خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده با نظارت‌ کمیسیونی که لااقل از سه نفر از افراد واجد شرایط بانتخاب شهردار تهران تشکیل خواهد شد. ‌

تبصره 1 – برای تحویل هر فقره جنس یا کار یا خدمت مورد معامله موضوع بند «ج» این ماده باید کمیسیون تحویل، صورتمجلس تنظیم کند و در‌آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار یا خدمت انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان میباشد و ذیل آنرا تمام اعضای کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار یا خدمت در مورد بند «‌الف» بعهده انباردار یا تحویل گیرنده ‌کار یا خدمت و در مورد بند «ب» بعهده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده میباشد.

تبصره 2 – در مواردیکه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج به بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 25 – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و بامضای انباردار برسد و در واردات‌ دفتر انبار ثبت و شماره ثبت در دفتر انبار روی قبض ذکر گردد. ‌

تبصره 1 – در مواردیکه کالا در خارج از انبار تحویل میگردد و بانبار وارد نمیشود با در نظر گرفتن ماده 24 و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام‌ خواهد شد و تحویل گیرنده کالا بجای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و‌حواله انبار قرار خواهد گرفت. ‌

تبصره 2 – کالاهای غیر مصرفی علاوه از ثبت در دفتر انبار باید ثبت دفتر اموال شهرداری نیز بشود.

ماده 26 – در صورتیکه در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 24 و 25 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده‌ باشد باید اجرا شود. ‌

ماده 27 – در مواردیکه بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بند «ج» ماده 24 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط بکار یا خدمت یا‌ کالائی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد نحوه تحویل طبق نظر شهردار تهران یا رئیس منطقه شهرداری و رئیس سازمان باقتضای ‌مورد با کسب نظر افراد بصیر تعیین خواهد شد. ‌

فصل پنجم – مزایده

ماده 28 – در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه شهرداری ‌معامله را تا میزان ده هزار ریال به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و‌نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند و در مورد معاملات جزئی زاید بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال مأمور فروش پس از جلب نظر ارزیاب‌ شهرداری با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام بفروش خواهد کرد.

ماده 29 – معاملات متوسط بطریق حراج و بشرح زیر انجام خواهد شد:

1 – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید یک نوبت آگهی‌ در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت ضرورت بوسائل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا ‌الصاق آگهی در معابر باطلاع عموم برسد و در آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و‌عوارض بعهده خریدار است.

2 – مورد معامله باید قبلا ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج که بشرح مذکور در‌ بند 3 این ماده تشکیل خواهد شد قرار گیرد حراج از بهای ارزیابی شروع شده و با خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگر ‌بقیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود باید ارزیابی تجدید شود.

3 – کمیسیون حراج حداقل از پنج نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 – مسئول امور مالی یا نماینده او.

2 – مسئول تدارکات یا نماینده او.

3 – مسئول بازرسی یا نماینده او.

4 – مسئول امور حقوقی یا نماینده او.

5 – مسئول واحد تقاضاکننده یا نماینده او.

ماده 30- معاملات عمده بطریق مزایده و با انتشار آگهی بشرح زیر بعمل میآید:

1 – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت بشود.

2 – مقرراتیکه در این آئین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و کمیسیون مقرر در ماده 14 و اتخاذ تصمیم در کمیسیونهای مذکور و‌ اجرای تصمیم کمیسیونها و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

فصل ششم – ترک مناقصه یا مزایده و حراج

ماده 31 – در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:

1 – در مورد معاملاتیکه طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته بآنها باشند.

2 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار تهران منحصر بفرد باشد.

3 – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری تهران انجام خواهد شد.

4 – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.

5 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

6 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.

7 – در مورد کرایه حمل و نقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

8 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص شهردار تهران. ‌

تبصره – در مواردیکه نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی یا کارخانه‌های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ‌اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشند شهرداری تهران میتواند کالا را با رعایت مقررات این آئین‌نامه خریداری کند و در صورتیکه کالا بیش از‌ نرخی که از طرف مراجع فوق‌الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین‌کننده نرخ ‌اعلام کند.

ماده 32 – در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آئین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافی دستگاههای دولتی بتصویب هیئت وزیران رسیده ‌است انجام خواهد شد. ‌

ماده 33 – در مواردیکه انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 میسر یا‌ به مصلحت نباشد در اینصورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام میشود.

بند الف اصلاحی – در مورد معاملات تا مبلغ دویست و بیست و سه میلیون (000/000/223) ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردار موضوع ‌تبصره الحاقی به بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری.

بند ب اصلاحی – در مورد معاملات از دویست و بیست و سه میلیون (000/000/223) ریال تا دو میلیارد (000/000/000/2) ریال با موافقت شهردار تهران و تأیید شورای اسلامی شهر و تصویب وزارت کشور.

بند ج اصلاحی – در مورد معاملات دو میلیارد (000/000/000/2) ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار تهران با تأیید شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران.

تبصره 1 – شهردار تهران میتواند در موارد مذکور در ماده 33 اختیار خود را تا یکصد و پنجاه میلیون (000/000/150) ریال به رؤسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران ‌عامل سازمانهای تابعه و وابسته تفویض نماید.

تبصره 2 (الحاقی 18ˏ10ˏ1380)- حد نصابهای تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هماهنگ با نصابهای معاملات دولتی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و‌با تصویب هیأت‌وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 34 – بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای 2 و 4 و 8 ماده 31 در صورتیکه طبق تعرفه‌های مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع‌ صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت مورد معامله وسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تأیید شهردار تهران معامله انجام خواهد‌ شد.

فصل هفتم – مقررات عمومی ‌

ماده35 ـ دریافت ضمانت‌ نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر است.

ماده 36 – هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه ‌انجام‌پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش‌بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا خدمت مورد نظر از طرف ‌قسمت فنی با موافقت پیمانکار و تصویب شهردار تهران تعیین خواهد شد ولی میزان کارها یا خدمات جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز‌نماید. ‌

ماده 37 – در صورتیکه شهرداری بخواهد موافق بند 2 ماده 10 این آئین‌نامه میزان کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید باید ‌قبل از انقضاء مدت به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده38 ـ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده 39 – مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی بوده و بطریق بازرگانی اداره میشوند در صورتیکه دارای ‌آئین‌نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آئین‌نامه انجام خواهند داد. ‌

ماده 40 – آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1344 از تاریخ اجرای این آئین‌نامه لغو میشود.

ماده 41-آيين ‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 25 / 1 / 1355 با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي‌يابد.

تبصره ـ براي انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌هاي آيين‌نامة معاملات از شهرداري تهران، شهردار تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي‌گردد.