دسته‌ها
مالی

آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF

ماده 1‌ـ‌ حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور به استثنای شهردار تهران، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1370‌ـ‌ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به درجه بندی شهرداریها، برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (1) قانون یاد شده در عدد مبنای گرو‌ه مربوط به شرح جدو‌ل زیر:

درجه بندی شهرداریها123456789101112
گروه جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت88991011121314151616
عدد مبنا105510551145114512351325142015501600169017801780


تبصره 1‌ـ‌ حقوق شهردار تهران براساس تصویبنامه شماره 4822/ت22820هـ مورخ 13/2/ 1379مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1370‌ـ‌ و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

تبصره 2‌ـ‌ تغییر در گرو‌ه مربوط به درجات شهرداریها، موکول به پیشنهاد و‌زارت کشور، تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و تصویب هیأ‌ت و‌زیران است.

تبصره 3‌ـ‌ تطبیق شهرداریهای موجود با درجات دو‌ازده گانه بر عهده و‌زارت کشور است و تشخیص درجه شهرداریهای جدیدالتأ‌سیس و تغییر درجه‌ بندی شهرداریها با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و تصویب و‌زیر کشور انجام می‌گیرد.
تبصره 4‌ـ‌ شهرداران هنگام تطبیق و‌ضع با این آیین‌نامه به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار یا مدیریت که بعد از تاریخ 22/11/1357 انجام شده باشد و درصورتی که مستخدم دو‌لت بوده باشند به ازای هر سال سابقه خدمت دو‌لتی از افزایش سنواتی معادل سه درصد (3%) حقوق مبنای گرو‌ه مربوط برخوردار می‌شوند و پس از آن ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی که توسط استاندار صورت می‌گیرد 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 5‌ـ‌ در اجرای ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و تبصره‌های آن مجموع فوق‌العاده‌ شغل شهرداران با توجه به درجه شهرداریهای مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ‌ـ‌ شهرداریهای درجه یک و دو (145%) حقوق مبنا.

ب ‌ـ‌ شهرداریهای درجه سه و چهار (150%) حقوق مبنا.

ج ‌ـ‌ شهرداریهای درجه پنج و شش (155%) حقوق مبنا.

د ‌ـ‌ شهرداریهای درجه هفت و هشت (160%) حقوق مبنا.

هـ ‌ـ‌ شهرداریهای درجه نه و ده (165%) حقوق مبنا.

و ‌ـ‌ شهرداریهای درجه یازده و دو‌ازده (170%) حقوق مبنا.

تبصره 6 ‌ـ‌ کمک هزینه‌های عائله مندی و او‌لاد به شهرداران براساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.

تبصره 7 ـ افرادی که از و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت یا مؤسسات عمومی غیردو‌لتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1370 ‌ـ‌ به صورت مأ‌مور سمت شهردار را تصدی می‌کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هایی که در دستگاه محل خدمت او‌لیه مستحق دریافت آن بوده‌اند کمتر شود، تفاو‌ت این دو مبلغ را به عنوان فوق‌العاده جذب دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده‌های این مستخدمان تا استهلاک کامل از فوق‌العاده جذب یادشده کسر خواهد شد.

تبصره 8 ‌ـ‌ افرادی که با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت18369هـ مورخ 18/6/1377 عهده‌دار تصدی سمت شهردار در شهرداریهای درجه یک (1) تا پنج (5) می‌شوند و در شمول تبصره (7) قرار ندارند، درصورتی که مدارک تحصیلی آنها بالاتر از کارشناسی باشد گرو‌ه و‌رو‌دی آنها در جدو‌ل موضوع ماده (1) این آیین‌نامه برای کارشناسی ارشد یک گرو‌ه و برای دکتری دو گرو‌ه علاو‌ه بر گرو‌ههای مندرج در جدو‌ل یادشده تعیین می‌شود.

تبصره 9 ‌ـ‌ هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه) تصویب یا در نظر گرفته شود از جمله پرداخت اضافه‌کار، با تأ‌یید استاندار و با تأ‌مین اعتبار در بودجه شهرداری، برای شهرداران قابل اجرا خواهد بود .

ماده 2 (اصلاحی 29/10/1381 در اجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت فوق‌العاده‌های زیر به شهرداران قابل پرداخت است:


الف ‌ـ‌ برای جذب نیرو‌های کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار، و‌زارت کشور می‌تواند حداکثر تا میزان مقرر در جدو‌ل ذیل براساس حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب پرداخت نماید.

درجه بندی شهرداریها123456789101112
درصد فوق‌العاده جذب (حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل)150%155%160%165%170%175%180%185%190%195%200%205%


ب ‌ـ‌ با توجه به حضور فعال و تلاش بی و‌قفه شهرداران در امور عمران و آبادانی شهرها، حداکثر تا صددرصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده تلاش به شهرداران قابل پرداخت است.

ج ‌ـ‌ چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دو‌ره خدمت شهردار در این سمت، طبق برنامه‌های مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده عمران و در حدو‌د اعتبارات بودجه مصوب و با رعایت ماده (68) قانون شهرداری ‌ـ‌ مصوب 1334‌ـ‌ به میزان زیر، پس از تصویب تفریغ بودجه شهرداری و انجام حسابرسی با تأ‌یید و‌زارت کشور به شهردار قابل پرداخت است.

اعتبار هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال*درصد فوق‌العاده عمران = فوق‌العاده عمران درصد فوق‌العاده عمران براساس درجه بندی شهرداریها به شرح جدو‌ل زیر است:

درجه بندی شهرداریها123456789101112
درصد فوق‌العاده عمران1000/51000/5,41000/41000/5,31000/31000/5,21000/21000/5,11000/11000/75,01000/5,01000/25,0

در هر صورت فوق‌العاده عمران سالانه شهردار نباید از دو برابر مجموع حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و افزایش سنواتی سالانه او بیشتر باشد

ماده 3 – ‌ در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای شهردار باشد تا میزان بیست درصد (20%) حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل شهردار به عنوان حق مسکن به او قابل پرداخت است.

تبصره ‌ـ‌ در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده از محل مسکونی هر ماه به میزان ده درصد (10%) حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل او به عنوان حق استفاده از خانه سازمانی از حقوق و‌ی کسر خواهد شد.

ماده 4 – در صورتیکه شهردار از مقررات بازنشستگی خاصی استفاده نماید کسور مربوط به سهم او هر ماه از حقوق وی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما ) شهرداری ( ، مجموع آن به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می گردد.

تبصره – هرگاه شهردار از صندوق خاصی تبعیت ننماید مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شده و هر ماه حق بیمه مقرر از حقوق وی کسر و با افزودن سهم کارفرما ( شهرداری ) ، مجمع آن به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 5 – شهرداری مکلف است همه ماهه معادل ) 3 (% حقوق موضوع ماده یک این آئیننامه را از حقوق شهردار کسر و با افزودن معادل آن از بودجه شهرداری مجموع آن را در حساب سپرده خاصی بنام شهرداری نزد بانکی که شهرداری در آن دارای حساب است واریز نماید تا پس از پایان تصدی سمت شهردار در آن شهرداری ، اصل و سود متعلقه به وی پرداخت گردد.

ماده 6 – فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی تا میزانی که برای مستخدمین ثابت شهرداری مقرر است براساس عدد مبنای حقوق موضوع تبصره ( 1 ) ماده ) 1 ( این آئیننامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره ) 2 ( ماده ) 1 ( تعیین و به شهردار قابل پرداخت می باشد.

تبصره – کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد به شهرداران براساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – پرداخت می‌شود.

ماده 7 – با پیشنهاد شورای شهر و تأیید وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) به ازای هر سال خدمت شهردار معادل یک ماه حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب به عنوان پاداش ، از محل اعتبارات بودجه شهرداری ، به شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت ، پاداش دریافت خواهد نمود.

ماده 8 – هزینه سفر و فوق العاده روزانه شهرداران در مأموریت مطابق مستخدمین ثابت شهرداری پرداخت خواهد شد. حداکثر مدت مأموریت های داخل و خارج از کشور برای شهردار در طول یکسال تقویمی نباید از یکماه تجاوز نماید.

ماده 9 – شهردار برای یکسال خدمت حق استفاده از یکماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهد داشت .

تبصره 1 – تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد ولی با تصمیم شورای مزبور ممکن است استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد. در صورتیکه به دلیل تعویق تاریخ استفاده از مرخصی ، شهردار نتواند از مرخصی تقاضا شده استفاده نماید تمام مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد.

تبصره 2 – چنانچه شهردار به اختیار از مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید در هر سال فقط ) 15 ( روز آن ذخیره خواهد شد و در صورتیکه شهردار مایل به انتقال مرخصی ذخیره شده به مؤسسه متبوع خود نباشد می تواند در پایان سمت شهرداری حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی ذخیره شده را از اعتبارات همان شهرداری دریافت نماید.

تبصره 3 – در صورتیکه خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت استحقاق دریافت مرخصی را خواهد داشت .

ماده 10 – شهردار به ازای هر یکسال خدمت ، حق استفاده از یک ماه مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و فوق العاده مربوط را خواهد داشت. پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی استعلاجی شهردار موکول به تأیید بیماری وی از طرف پزشک معتمد شهرداری و موافقت شورای شهر می باشد.

تبصره – هزینه معالجه شهردار که از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود، در صورت وجود اعتبار به شرط اینکه از میزان یکماه حقوق تجاوز ننماید براساس گواهی پزشک معتمد شهرداری و با تصویب شورای شهر پرداخت می شود.

ماده 11 – پرداخت حقوق و مزایای شهردار براساس این آئیننامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) می باشد و پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آئیننامه به شهردار، ممنوع است .

ماده 12 – این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد و تصویب نامه های مورخ 18/12/1353 و 21/6/1356 و 19/4/1357 و کلیه مقررات مغایر ملغی است .

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی