دسته‌ها
سایر محیط زیست

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390,11,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فابل PDF ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می ‌روند: الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن […]

دسته‌ها
محیط زیست

‌قانون هوای پاک مصوب 1396,04,25

دانلود فایل PDF ماده 1– اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است: 1 – آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و […]

دسته‌ها
محیط زیست

‌‌قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383,02,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ماده 1 – جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ‌به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه ‌وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می ‌باشد […]

دسته‌ها
محیط زیست

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب ماده 1(اصلاحی 1390/03/31)

دانلود فایل PDF  ماده (1) لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود: ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی […]

دسته‌ها
شهرسازی و املاک محیط زیست

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385,11,21

دانلود فایل PDF ماده 1– وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه‌منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی(اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس […]

دسته‌ها
شهرسازی و املاک محیط زیست

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 /3 /1374

دانلود فایل PDF ماده 1 – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 /3 /1374 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می ‌گردد: ماده 2 – تبصره‌ های (1)، (2) و (3) ماده (1) ‌قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌ های (4)، (5)، (6) و (7) […]