دسته‌ها
اداری

قانون استخدام کشوری مصوب 31/03/1345 با آخرین اصلاحات

دانلود فایل PDF فصل اول – کلیات ماده ۱ – تعاریف : الف– استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت‌ها یا موسسات دولتی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام […]

دسته‌ها
اداری

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370

دانلود فایل PDF  ماده 1 – حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد: گروه عدد […]

دسته‌ها
اداری

قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386,07,08

دانلود فایل PDF فصل اول – تعاریف ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. ماده 2 ـ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد شده […]

دسته‌ها
اداری

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372,09,07

دانلود فایل PDF فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف ماده 1 – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری ‌کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر میباشد. تبصره 1 – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز […]

دسته‌ها
اداری

قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1369/08/29

دانلود فایل PDF  فصل اول- تعاریف و اصول کلی  ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند . ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از […]