دسته‌ها
شوراهای اسلامی

نمونه فرم صورتجلسه شورای اسلامی شهر-فرم شماره 1

دسته‌ها
شوراهای اسلامی

نمونه نامه ارسال مصوبات به هیات تطبیق شهرستان-فرم شماره 2

دسته‌ها
شوراهای اسلامی

نمونه فرم اعلام نظر کارشناسان مشورتی هیات تطبیق-فرم شماره 3

دسته‌ها
شوراهای اسلامی

نمونه فرم گزارش عملکرد ماهیانه هیات تطبیق شهرستان-فرم شماره 4