دسته‌ها
مالی

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

دانلود PDF قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده واحده– بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و هفت میلیون (۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح ذیل است؛ الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ […]

دسته‌ها
مالی

قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02

دانلود pdf فصل اول- تعاریف و کلیات   ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند: الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد […]

دسته‌ها
مالی

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

دانلود فایل PDF ماده‌واحده- بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی‌ و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۲۰.۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های […]

دسته‌ها
مالی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) مصوب 1395,12,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ماده 1– تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بنیاد: بنیاد […]

دسته‌ها
مالی

قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب 1395,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ماده 1 – دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات […]

دسته‌ها
مالی

قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387,02,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF فصل اول – کلیات و تعاریف ماده 1 – عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون ‌می‌‌ باشد. ماده 2 – منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده ‌می‌ باشد. […]

دسته‌ها
مالی

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب 1383,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF فصل اول‌ ـ کلیات‌ ماده 1ـ کاربرد الف ‌ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌ رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌ شود، کاربرد دارد. ب ـ قوای‌ سه‌ گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ […]

دسته‌ها
مالی

‌‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366,12,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF باب اول: اشخاص مشمول مالیات ‌ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند: 1 – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم 2 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از […]

دسته‌ها
مالی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393,12,04با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ماده ۱- الف – به‌‌ منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه ‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه […]

دسته‌ها
مالی

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/08/1384مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل PDF ماده 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. ماده 2 ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای […]