دسته‌ها
مالی

بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریها

دانلود فایل PDF بخشنامه دانلود فایل PDF پیوست 1 دانلود فایل PDF پیوست 2

دسته‌ها
مالی

بخشنامه پرداخت حق جلسات اعضای کمیسونها ابلاغی 1397

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
مالی

آئین‌ نامه مالی شهرداریها مصوب 1346,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF قسمت اول ـ امور معاملات ماده 1 (اصلاحی 09ˏ11ˏ1390)ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به ‌سه نوع تقسیم می ‌شود: نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (000/ 000 / 2‏) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (000/ 000 /50‏) ریال. ‏نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون […]

دسته‌ها
مالی

آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF فصل اول – نصاب معاملات ماده یک اصلاحی (اصلاحی 12ˏ08ˏ1362)- معاملات از نظر مبلغ در این آئیننامه به سه نوع تقسیم میشود: ‌نوع اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. ‌نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو […]

دسته‌ها
مالی

بخشنامه بودجه سال 1399 شهرداریها

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
مالی

نصاب معاملات دولت شهرداریها و دهیاری های کشور در سال 1400

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
مالی

آیین نامۀ تضمین معاملات دولتی

دانلود فایل PDF ماده ۱ – هدف و دامنه کاربرد این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف – هدف: تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرف های قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آیین نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹- از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع […]

دسته‌ها
مالی

دستورالعمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداریها

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
مالی

آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ماده 1‌ـ‌ حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور به استثنای شهردار تهران، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1370‌ـ‌ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به درجه بندی شهرداریها، برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (1) قانون یاد شده در عدد مبنای گرو‌ه مربوط به شرح […]