دسته‌ها
مالی

حق الجلسات اعضای شورا در سال 1400

دسته‌ها
مالی

برنامه زمانبندی ارائه و تصویب بودجه، اصلاحیه، متمم، تفریغ، دفترچه عوارض و … توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر